Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Polski
English
Deutsch
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. - Projekty unijne - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

 

Pobierz PDF

Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.

 

W 2016 r. w celu skompletowania wymaganych w konkursie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, opracowane zostały następujące dokumenty:

1.        Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) oraz nietoperzy (ekspertyza chireptorologiczna). Opinia sporządzona została przez PARUS PROJEKT Bartosz Skrzypczak, ul. Golska 4, 63-233 Jaraczewo. Koszt opracowania wyniósł 1 500,00 zł brutto.

2.       Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem oraz audytem energetycznym. Wykonawcą zadania został JM Projekt Jakub Mańdzij, ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie, za cenę 30 135,00 zł brutto.

3.       Studium Wykonalności – dokument został opracowany przez Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Kościelna 2 65-064 Zielona Góra. Koszt usługi to 14 760,00 zł brutto.

Powyżej wskazani Wykonawcy zostali wyłonieni zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt 8 oraz Zarządzenia nr 4/2015 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej złotych równowartości kwoty 30.000 euro
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich.

Dnia 19 maja 2017r., w następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 20B,
64-400 Międzychód. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1 889 109,09 zł brutto oraz 60 miesięcy gwarancji jakości.

Ponadto w 2017 roku w związku z realizacją inwestycji podjęte zostały następujące działania:

1.       Dokonana została aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Wykonawcą usługi został JM PROJEKT Jakub Mańdzij, ul. Wodociagowa 2b, 66-500 Strzelce Kraj., za cenę brutto 615,00 zł.

2.       Przeprowadzone zostały ponowne oględziny budynku warsztatów szkolnych w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych oraz nietoperzy. Usługę wykonał PARUS PROJEKT Bartosz Skrzypczak, ul. Golska 4, 63-233 Jaraczewo, za cenę 700,00 zł brutto.

3.       Zakupione zostały, w związku z zaleceniami ekspertyzy ornitologicznej, podwójne budki lęgowe dla wróbla (5 szt. wykonane z trocinobetonu). Koszt zakupu budek wyniósł 340,00 zł brutto, a ich dostawę zlecono MKW Hurtowni Przyrodniczo-Rolnej Joanna Wójcik, Kiełcze 20, 66-225 Szczaniec.

4.       Dnia 19 maja br. zawarta została umowa nr RG.032.14.20174 na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedmiotowej inwestycji. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach usługi zapewni uprawnione osoby do nadzoru w branżach: budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Wykonawcą usługi został JM PROJEKT Jakub Mańdzij, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za 2,2 % od rzeczywistego kosztu realizacji inwestycji.

Ww. Wykonawcy zostali wyłonieni w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy PZP oraz zgodnie z Zarządzeniem
nr 10/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich.

 

Dnia 15 grudnia 2016 r. zawarta został umowa nr RPLB.03.02.01-08-0005/16-00 pomiędzy Województwem Lubuskim, a Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim na realizację projektu pt.:,,Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich”.

Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 2 028 589,22 zł, w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane zostało Beneficjentowi w kwocie nieprzekraczającej 1 708 579,79 zł (85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku warsztatów szkolnych ZSCKU
im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. W ramach prac budowlanych planuje się: ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizację oświetlenia wewnętrznego, wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energią (TIK), wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z odbiornikami ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne o mocy znamionowej 20 kWp.

Rzeczowa realizacja inwestycji zaplanowana została od 1 czerwca 2017r. do 31 sierpnia 2017r., natomiast zakończenie finansowe inwestycji nastąpi do dnia 30 września 2017r.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 1 czerwca 2017r.

 

 

- logotyp_warsztaty_szkolne.png

Beata Gajowczyk
  • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
  • Lubuski Urząd Wojewódzki
  • Lubuskie Warte zachodu
  • Służba Celna
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x